REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO


I. DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o
aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w
ramach Sklepu.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego
integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem
https://www.beatabiegala.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów
określonych Towarów i Usług.
6. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w
szczególności książki, płyty DVD oraz publikacje innego rodzaju.
7. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w
szczególności szkolenia i sesje terapeutyczne i coachingowe.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem
Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
11. Właściciel Sklepu – FRENO sp. z o.o., 62-260 Łubowo 2/1, nip: 7842520471
12. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach
Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z
Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych
w niniejszym Regulaminie.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.beatabiegala.pl prowadzony jest przez
Właściciela Sklepu.
2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego.
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach
zakupów określa niniejszy Regulamin.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
5. a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
6. b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi
oraz
7. c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
8. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje
się do ich przestrzegania.

9. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem
korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona
przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili
ze strony Sklepu.
III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z
SERWISU
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie
Klienta następujących wymagań technicznych:
2. a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w
sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
3. b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej
wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak:
Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej,
obsługującej pliki cookies, oraz
4. c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
5. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania
programów spełniających następujące wymagania techniczne:
6. a) dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę
internetową www.beatabiegala.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi,
podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby)
dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
4. a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska
osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
5. b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
6. c) numeru telefonu, oraz
7. d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka
oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez
kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
8. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy
płatności za zamówione Towary lub Usługi.
9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam
Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych
oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich
rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
10. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż
zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu
zapłaty.
11. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia,
wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
12. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
13. a. Przedmiot Umowy Sprzedaży
14. b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
15. c. Koszt dostawy,

16. d. Wybraną metodę płatności,
17. e. Oczekiwany czas dostawy.
18. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
19. z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
20. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
21. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o
której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści
zgodnej z Regulaminem.
22. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może
dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta
indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez
niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do
dokonania w nim zakupów.
23. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza
rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
24. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego
Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”,
umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
25. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się
swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących
Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami
newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać
swoje hasło.
26. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
27. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania
Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta
niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w
Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą,
niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w
sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci,
korzysta ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla
Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.
28. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto
Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości
V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i
zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na
stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług,
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą
wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej..
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
○ przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na
przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka
zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;

○ przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za
pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer
Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
1. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu
kuponów rabatowych lub promocyjnych.
2. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle
wyboru Klienta.
VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za
pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją
producenta.
2. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych
przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail
kontakt@beatabiegala.pl
4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a
także opisać powód składanej reklamacji.
5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od
dnia jej zgłoszenia.
VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE
FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU
1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania
serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich
nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres
e-mail kontakt@beatabiegala.pl
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię,
nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu)
dni od dnia jej wpłynięcia.
XI. ZWROTY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy
Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub
w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby
Właściciela Sklepu, FRENO Beata Biegała, 62-260 Łubowo 2/1, lub za pomocą adresu

e-mail kontakt@beatabiegala.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia
od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel
Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za
pomocą poczty elektronicznej.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:
● świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego
terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
● dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
● świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
● świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu oraz dostarczania prasy.
1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a
strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
2. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:
FRENO Beata Biegała, 62-260 Łubowo 2/1, nip: 7772549936
3. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń
przesyłki w transporcie.
4. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez
Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy
Sprzedaży.
5. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami
dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego
odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw
6. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE
SKLEPU INTERNETOWEGO
1. W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na wniosek Klienta
2. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego
niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest
szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże
Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.
3. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do
jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod
warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail
kontakt@beatabiegala.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem
świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi
miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
4. Nieobecność Klienta na szkoleniu bądź sesji terapeutycznej czy coachingowej równoznaczne
jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i
powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu
Umowy, jako bezprzedmiotowych.

5. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja terapeutyczna czy coachingowa Klient,
który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego
weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż
zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail
kontakt@beatabiegala.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia
Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej
świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
6. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku
uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z
poszczególnych szkoleń lub sesji terapeutycznych lub coachingowych, w dowolny sposób – w
tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci
Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego
ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta
odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail
Właściciela Sklepu, tj. kontakt@beatabiegala.pl
7. W przypadku zakupu szkolenia czy pakietu na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany
poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego
szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu
osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie
wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.
8. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie
zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby
FRENO organizowało nowe szkolenie. FRENO nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu
jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
9. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 7 powyżej,
należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym
przypadku FRENO nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
10. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
11. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w
szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych
działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i
inne prawa osób trzecich,
12. b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego
funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
13. c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu
niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
14. d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu
wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
15. e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa
oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie
konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w
związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach
Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich
wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w

ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod
adresem e-mail kontakt@beatabiegala.pl
3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka
Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy)
zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez
niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody
Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym
zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe
przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018r.
6. XIII. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
Informacje na temat dostawy znajdują się pod adresem: https://beatabiegala.pl/dostawa