Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
I. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki Prywatności
1. Dbam o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej
prowadzonej pod adresem www.beatabiegala.pl (dalej jako: Sklep internetowy, Sklep,
Serwis). W tym zakresie kieruję się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i
przepisów wydanych na ich podstawie:
● ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze
zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
● ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.);
● ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
● art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.
1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu jest firma FRENO Sp. z o.o. z siedzibą w Łubowie, 62-260 Łubowo 2/1 NIP 7842520471, KRS: 000823019
2. Polityka prywatności określa m.in.:
● zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Sklepu
● możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,
● sposoby wykorzystania tych danych,
● politykę wykorzystania plików cookies w Sklepie.
II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku
1. Zależy mi na tym, by świadczone przeze mnie usługi były jak najlepiej dopasowane do
sytuacji użytkownika oraz na ułatwieniu użytkownikowi kontaktu ze mną. W tym celu zbieram
różnorodne dane o użytkowniku. Zbieram i przetwarzam jednak tylko te dane, które
użytkownik sam mi poda (za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików
cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody
na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie
odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla
celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia kontaktu z
użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego.
3. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w
każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania
swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić
się na adres poczty elektronicznej administratora – na adres kontakt@beatabiegala.pl albo
listownie na adres siedziby FRENO.
4. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące
wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu
operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do
analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych
demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron
internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w
celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są
kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Sklepu
oraz sposób ich wykorzystania
1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub
spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych.
Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub
marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie
danych osobowych.
2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien
podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, wskazane w pkt IV pkt 3
dane tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest
dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej
szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną
wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania
odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
4. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
● realizacji zamówień,
● działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając
analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,
● wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,
● tworzenia baz danych użytkowników,
● ulepszenia mojej oferty produktowej oraz zawartości Sklepu,
● w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.
1. Jako administrator danych osobowych mogę na zasadach określonych w art. 31 ustawy o
ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej
zgody użytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane
podmiotom trzecim.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również
przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie
postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność
pozyskania od nas tych danych.
IV. Środki ochrony danych osobowych
Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez FRENO z zachowaniem odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o
ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na
celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób
nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp
jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy FRENO), którzy są zobowiązani do
zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Sklepu (potencjalnych
klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.
V. Zmiany Polityki
Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów
prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i
plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz
sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne
prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przeze mnie danymi.
VI. Polityka plików cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są
do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – FRENO Sp. z o.o. 62-260
Łubowo 2/1, nip: 7842520471, KRS: 0000823019, Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
● utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być
również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.
Wersja z dnia: 13.01.2020 r.